Çalıştay Programı

Önemli Uyarı:

Eğitsel Vaka Çalışması Yazımı Çalıştayı'na katılacak katılımcıların vaka çalışması yazmak üzere bir şirket/örgüt ve o şirket/örgüt'te geçen vaka niteliğinde bir olay/karar düşünerek gelmeleri gerekmektedir.

Nitel Yöntemler Çalıştayı'na katılacak katılımcıların yanlarında dizüstü bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir.

Araştırma Tasarımı Çalıştayı'na katılımcıların ilgi duydukları alanda bir adet sebep-sonuç ilişkisi düşünerek gelmeleri rica olunur. Yazılı olmasına gerek yoktur.

Çalıştay oturumları 28 Mayıs 2016 Cumartesi günü sabah ve öğleden sonra gerçekleşecek 3'er paralel oturum halinde düzenlenecektir. Çalıştayların içeriği için aşağıda yer alan kısa tanıtımları inceleyebilirsiniz.

Çalıştaya katılım, kongreye kayıt koşuluyla mümkündür ve sınıfların fiziki kapasitesi ile sınırlıdır.

Tüm çalıştaylar Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültesi (MDBF) sınıflarında gerçekleştirilecektir.

 

 

28 Mayıs 2016 ÇALIŞTAY PROGRAMI

Saat Çalıştay Konusu Çalıştay Eğitmeni Yer
       
09:00 - 12:00 Araştırma Tasarımı

Doç. Dr. Özgecan Koçak
Sabancı Üniversitesi

MDBF - G032
09:00 - 12:00 Eğitsel Vaka Çalışması Yazımı Doç. Dr. Deniz Tunçalp
İstanbul Teknik Üniversitesi
MDBF - G029
       
09:00 - 12:00 Nitel Yöntemler Yrd. Doç. Dr. Çağrı Topal
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
MDBF - G035
       
13:30 - 16:30 İçerik Analizi Prof. Dr. Nazlı Wasti Pamuksuz
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
MDBF - G032
       
13:30 - 16:30 Hiyerarşik Lineer Modelleme Doç. Dr. Mahmut Bayazıt
Sabancı Üniversitesi
MDBF - G035
       
13:30 - 16:30 Sosyal Ağ Analizi Doç. Dr. Işın Güler
Sabancı Üniversitesi
MDBF - G029

 

ÇALIŞTAY İÇERİKLERİ

Araştırma Tasarımı

Günümüz araştırma soruları ve görgül incelemelerinin çoğunlukla sebep-sonuç ilişkisi göstermeyi amaçladığı düşünüldüğünde araştırma tasarımı esnasında dışlanmış değişken yanlılığı (omitted variable bias) konusunda dikkatli olmak hayati önem taşımaktadır. Acı patlıcanı kırağı çalmaz; İyileşecek hastanın doktor ayağına gidermiş gibi veciz sözlerimizde de yer bulan içsellik sorunu, bu sorunun kaynakları ve üstesinden gelme yöntemleri üzerine bir oturum tasarlanmıştır.

 

Eğitsel Vaka Çalışması Yazımı

Son yıllarda, özellikle öğrencilerin dikkat eşiğinin düşmesi ve işletme eğitiminde pratik hayatla ilgili içeriklere yönelik ilginin artması ile bu yöntem yaygınlığını artırmaktadır. Bu çalıştayda, birincil ve/veya ikincil veri kaynaklarından, belirli bir öğrenme çıktısını sağlamak üzere nasıl eğitsel vaka yazılabileceği ele alınacak ve vaka temelli öğretim ile ilgili temel konular tartışılacaktır. Katılımcıların, çalıştaya eğitsel vaka yazmak istedikleri örnek bir şirket, karar problemi ve/veya öğrenme çıktısını önceden düşünerek gelmeleri, zorunlu olmamakla birlikte, süreci deneyimlemeyi kolaylaştıracağı için tavsiye edilir. Böyle bir hazırlığı yapmaya fırsat bulamayan katılımcılara, çalıştayda kullanmaları için güncel iş dergilerinden bazı işletme örnekleri sağlanacaktır.

Önemli Uyarı: Eğitsel Vaka Çalışması Yazımı Çalıştayı'na katılacak katılımcıların vaka çalışması yazmak üzere bir şirket/örgüt ve o şirket/örgüt'te geçen vaka niteliğinde bir olay/karar düşünerek gelmeleri gerekmektedir. 

 

Nitel Yöntemler

Bu çalıştay nitel araştırma yöntemlerine dair genel bir çerçeve sunacaktır. Anlam odaklı ve yorumlayıcı çözümlemeye dayanan bu yöntemlerin, nicel yöntemlerden farklarıyla birlikte, ortak özellikleri vurgulanacaktır. Nitel yöntemler kullanılarak araştırma sorusu ve veriye sistemli bir şekilde nasıl yaklaşılacağı ve bulguların bilimselliğinin nasıl değerlendirileceği konuları tartışılacaktır. Çalıştay, farklı nitel yöntemleri tek tek açıklamak ve uygulamayı tek tipleştirmek yerine, katılımcıların özgül araştırmalarına uygun fakat bilimsellik ölçütlerini karşılayan yöntemler geliştirmeleri için yol gösterici olmayı amaçlamaktadır.

Önemli Uyarı: Nitel Yöntemler Çalıştayı'na katılacak katılımcıların yanlarında dizüstü bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir.

 

İçerik Analizi

İçerik analizi gazete haberleri, nutuklar ve sosyal medya iletileri gibi metinlerden çıkarımlar yapabilmek için prosedürler geliştirmeye dayalı bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem iletişimlerin içerikleri, medya tarzları ve değişik gruplar arasında farklıkların saptanmasında, açık uçlu anket sorularının kodlanmasında veya iletişim örüntülerinin zaman içerisindeki eğilimlerinin gözlemlenmesinde kullanılabilmektedir. Giriş seviyesindeki bu eğitim kodlama, kodlayıcılar arası tutarlılık, nitel ve nicel yöntemler gibi konuları kapsayacak, yeri geldikçe yayınlanmış çalışmalardan örnekler sunacaktır.

 

Hiyerarşik Lineer Modelleme

Çalıştay kapsamında kümelenmiş veya iç içe geçmiş verilerin analizi için tasarlanmış bir istatistiksel analiz yöntemi olan hiyerarşik lineer modelleme (HLM) yöntemi tanıtılacaktır. Öncelikle verilerde içiçe geçme durumu tanımlanarak çoklu seviyeli kuramlar tanıtılacaktır. Regresyon analizi ile Hiyerarşik Lineer Modelleme yöntemi karşılaştırılarak hangi durumlarda kullanılabilecekleri tartışılacaktır. Ayrıca iki seviyeli hiyerarşik modeller ile ileri düzeyli modeller tanıtılacaktır.

 

Sosyal Ağ Analizi

Sosyal ağ analizi sosyal yapıları ağ ve çizge kuramlarından faydalanarak inceleme sürecidir. Sosyal ağ analizinin temel kavram ve metodları basit örnek ve uygulamalarla aktarılacaktır. Çalıştay daha önceden sosyal ağ analizi ile ilgili deneyimi ve bilgisi olmayan katılımcılar için tasarlanmıştır. Birey, örgüt ya da ulus seviyesinde ağ analizi uygulaması yapmayı düşünen akademisyenler için uygundur.